שאלות ותשובות

תשובות לשאלות נפוצות בנושאי ביטוח ופנסיה 

לפניך רשימת תשובות לשאלות נפוצות שעשויות לצוף בעת הגלישה באתר או בזמן שעולה הצורך ברכישת פוליסה או הגשת תביעה. אתה מוזמן לעיין בשאלות השונות, ואם לא מצאת מענה, נציגי רפאלי ביטוחים ישמחו לעמוד לרשותך באמצעות עמוד צור קשר.

 

קרן השתלמות

מהי קרן השתלמות?
קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לתקופה של בין שלוש עד שש שנים, שבה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.

 

האם המעסיק שלי חייב לתת לי קרן השתלמות?
במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעסיק להפריש כספים עבור העובד וזאת בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם להפריש כספים לעובד לקרן השתלמות תלויה בהסכם העבודה שנחתם בין העובד למעסיק.

 

האם אני יכול להצטרף לקרן השתלמות בתור עצמאי?
לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.

 

מה היחס המחייב בין חלק העובד וחלק המעסיק בהפקדות לקרן השתלמות?
הפקדת העובד תהיה שליש לפחות מהפקדתו של המעסיק.

 

מה הם שיעורי ההפקדה המקסימאליים לקרן השתלמות?

לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעסיקו, יהיו חייבים בהפקדה  חודשית  לקרן, אשר  תהיה  מורכבת מסכום שינוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומסכום שיופקד עבורו על ידי המעסיק (להלן: "סכומי ההפקדות"). שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעסיקו ובכפוף להסדר התחוקתי. 

לקרן השתלמות לעצמאים:
לא קיימת מגבלת סכום להפקדות כספים של עמית עצמאי.

 

האם יש הטבות מס על חיסכון בקרן השתלמות?
בקרן השתלמות לשכירים:

העובד אינו זכאי להטבת מס בגין הפקדותיו לקרן, אך הפקדות המעסיק בקרן עד לתקרה הקבועה בחוק אינן חייבות במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעסיק הן מוכרות כהוצאה לצרכי מס.
העובד רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן). ולמטרת השתלמות – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה.
חלק ההפקדה המהווה סכום שעולה על סכום תקרת ההפקדה החודשית (1,571 ש"ח לחודש לשנת 2012), רווחים ריאלים בגינו יחוייבו במס רווחי הון בעת משיכת הכספים. שיעורי המס שנקבעו הינם כדלהלן: הפקדות בין השנים 2003 ועד 2005 - 15%, בין השנים 2006 עד 2011 - 20%, החל משנת 2012 - 25%. 
  
בקרן השתלמות לעצמאים:
במועד ההפקדה העמית נהנה מהוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס בגובה הסכום העולה על שעור של 2.5% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרת ההכנסה (255 אש"ח לשנת 2012) ועד לשעור של 7% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרה. משמע, שבמידה יפרישאת הסכום המקסימלי לצורך ניכוי יהווה סכום המותר בניכוי 4.5% מהכנסתו החייבת המוגבלת לסכום התקרה. ואולם, סך ההוצאה שתותר בניכוי לא תעלה על סכום השווה ל- 4.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד (בשנת המס 2007 – הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד עד לסכום של 218,000 ₪). 
היחיד רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן), ולמטרת השתלמות – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה.
חלק ההפקדה שמעבר לתקרת ההפקדה המוטבת (17,880 ש"ח לחודש לשנת 2012), רווחים בגינו יחוייבו במס רווחי הון בעת משיכת הכספים. שיעורי המס שנקבעו הינם כדלהלן: הפקדות בין דצמבר 2002 ועד 2005 - 15%, בין השנים 2006 עד 2011 - 20%, החל משנת 2012 - 25%.

 

איך אני יכול לדעת איזו קרן השתלמות הכי טובה בשבילי?
בחירת קרן השתלמות היא בהתאם לשיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתוכנית חסכון או בשוק ההון: חוסנו של הגוף המנהל, מדיניות ההשקעות של הקרן, ביצועי הקרן בשנים האחרונות יחסית לקרנות אחרות וכדומה.

 

מה ההבדל בין קרן השתלמות לקופת גמל?
קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון קצר טווח עד בינוני. קופות גמל הינן אפיקי חיסכון לטווח הארוך אשר ניתן לקבלן כקצבה בגיל הפרישה.

 

מתי אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי בקרן ההשתלמות?

  • למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;  
  • לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
  • בפטירת העמית ולטובת המוטבים.

 

אם הפסקתי לעבוד או עברתי למקום עבודה שבו אין לי קרן השתלמות, כיצד עלי להתנהג עם קרן ההשתלמות שבה חסכתי במקום עבודתי הקודם?
ניתן להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות, הכספים ימשיכו להיות מושקעים בהתאם למדיניות הקרן.

 

האם אני חייב לצאת להשתלמות כדי לנצל את כספי הקרן?
קרן השתלמות הינה חסכון לצרכי השתלמות ולכל מטרה אחרת, ולכן ניתן למשוך את הכספים גם לצרכים שאינם לצרכי השתלמות. עם זאת משיכה לצרכי השתלמות מקצרת את תקופת הוותק הנדרשת לצורך משיכה.

 

באיזה מקרים נוספים ניתן למשוך כספים מהקרן קודם שמלאו שש שנים לפתיחתה?
עמית שהגיע לגיל 67 ואשה שהגיעה לגיל 64 (נכון לשנת 2012) רשאי למשוך כספים לאחר שלוש שנות וותק גם שלא לשם השתלמות מקצועית. מוטבים של עמית שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.

 

האם כדאי למשוך את כספי הקרן מיד כשהדבר אפשרי?
לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את כספי הקרן, אך אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים בקרן ממשיכים להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן, והזכות למשוך אותם, ואת הכספים שממשיכים להגיע לחשבון זה מדי חודש, נשמרת לעובד. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון, בדרך כלל, להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו שש שנים מיום פתיחתו.

 

 

 

02-5377177

הצטרפו אלינו ב-

ליצירת קשר בווצאפ