שאלות ותשובות

תשובות לשאלות נפוצות בנושאי ביטוח ופנסיה 

לפניך רשימת תשובות לשאלות נפוצות שעשויות לצוף בעת הגלישה באתר או בזמן שעולה הצורך ברכישת פוליסה או הגשת תביעה. אתה מוזמן לעיין בשאלות השונות, ואם לא מצאת מענה, נציגי רפאלי ביטוחים ישמחו לעמוד לרשותך באמצעות עמוד צור קשר.

 

קופת גמל

מהי קופת גמל?
קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה. 

 

מה עלי לעשות כדי ליהנות מהטבות המס?
בהפקדה לקופת גמל לא משלמת לקיצבה לשכירים - חלק העובד מנוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומועבר לקופת הגמל. בגין הפקדה זו ניתן זיכוי ממס לעובד אשר מקטין את סך המס שמשלם העובד.
בהפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים - לשם ניצול הטבת המס בשנה השוטפת, על המבוטח השכיר להעביר (במהלך השנה) את אישור ההפקדה לקופה לחשב השכר על מנת שהטבת המס בגין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים תופחת מהמס שמנוכה ממשכורתו. אם לא עשה כן במהלך השנה, רשאי המבוטח לאחר תום השנה להגיש לפקיד השומה "טופס 135: דו"ח שנתי לשכירים - בקשה להחזר מס" בצירוף אישור קופת הגמל על הפקדותיו לקופה. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר רשות המסים בישראל בכתובת: www.mof.gov.il/taxes .
עמית בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד יצרף את אישור ההפקדה לקופת גמל לדין וחשבון על הכנסותיו שהוא מעביר לפקיד השומה. עמית רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים רק באותה שנה בה בוצעה ההפקדה לקופה. יחיד רשאי לנצל את הטבת המס גם בשל הפקדותיו לקופות גמל על שם בן זוגו וילדיו .

 

האם המעסיק שלי חייב לתת לי קופת גמל?
לא, המעסיק אינו מחויב לכך. עם זאת, באם הינך זכאי לקופת גמל ו / או קרן פנסיה במקום עבודתך, לפי חוק 20 לקופות הגמל, באפשרותך לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שתרצה.

 

איך מנוהל הכסף שלי?
בתקנון קופת גמל נקבעת מדיניות ההשקעה של הקופה. במידה ומדובר בקופה מסלולית מצויינת בתקנון מדיניות ההקשעה לגבי כל מסלול ומסלול.

 

האם יש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה?
קופות גמל אינן כוללות כיסוי לאובדן כושר עבודה. 

 

האם יש בחירה בין מסלול הוני למסלול קיצבתי?
החל מה - 1.1.08 כל ההפקדות לקופת גמל הינן למטרות קצבה בלבד.  בעת הזכאות למשיכת הכספים, לצורך ביצוע המשיכה יש להעביר את הכספים לקופה משלמת לקיצבה.

 

מהו שיעור ההפקדות בקרן השתלמות ?
לשכירים – ההפקדות הן בשיעורים של עד 2.5% מהשכר על ידי העובד ועד 7.5% מהשכר על ידי המעסיק (עד לתקרה). בכל מקרה חלק העובד יפחת משליש מחלק המעסיק.

 

המעסיק רוצה לתת לי קרן פנסיה ואני מעדיף קופת גמל. מה לעשות?
חוק 20 לקופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שירצה.

 

מה החלק שלי ומה החלק של המעסיק בהפקדות לקופת גמל?

לקופת גמל לתגמולים לשכירים:
שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי המעסיק לקופת גמל לתגמולים לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של המבוטח. שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי העובד לא יעלה על 7% ממשכורתו. כנגד הפקדות המעסיק למרכיב תגמולי המעסיק עד לשיעור של 5% ממשכורתו של המבוטח השכיר, יפקיד המבוטח השכיר אף הוא מדי חודש למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל סכום שווה לסכום ששילם המעסיק.

לקופת גמל אישית לפיצויים:
שיעור ההפקדה לקופת גמל לפיצויים לא יעלה על השיעור הדרוש לכיסוי התחייבויות המעסיק עבור אותו עמית שכיר לפי חוק פיצויי פיטורים, או לפי הסכם עבודה ובלבד שלא יעלה על השיעור של 8.33% ממשכורתו.

לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעסיקו, יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקרן, אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של המבוטח ומסכום שיופקד עבורו על ידי המעסיק. שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעסיקו ובכפוף להסדר התחוקתי.

 

כמה דמי ניהול רשאית הקופה לגבות ממני?
דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש או במועד של משיכת כספים או העברת כספים. השיעור המרבי של דמי הניהול הוא 0.167% לחודש (דהיינו 2% לשנה מחולק בשנים עשר חודשים, נכון לשנת 2012).

 

מתי אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי בקופת הגמל?
כספים שהופקדו עד לתאריך 31.12.07: קופה תשלם לעמית את הכספים שנצברו בחשבונו (כולל חלק המעסיק):
בקופה לתגמולים לשכירים:

  • בהגיעו לגיל 60 שנים ולאחר צבירת וותק של 5 שנים. הפקיד עמית כספים בחשבונו בקופת הגמל אחרי שמשך כספים כאמור, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה אחרי מועד המשיכה האחרונה שלו מאותו חשבון בקופה; 
  • לאחר פטירתו, לזכאים לכך; 
  • לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם,- אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

בקופת תגמולים של עמית עצמאי: 

כספים שהופקדו עד 31.12.05 - אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;  כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 - בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים; לאחר פטירתו - לזכאים לכך.

בקופה אישית לפיצויים:  
לאחר פרישתו מהעבודה;  לאחר פטירתו - לזכאים לכך. 

בקרן השתלמות:

  • למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו; 
  • לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
  • בפטירת המבוטח;

כספים שהופקדו לאחר תאריך 1.1.08:
במועד הזכאות יועברו הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה. בחוק נקבע מינימום 3,850 ₪ שיש למשוך כקצבה חודשית. במידה והחוסך לא הגיע לסכום זה – הוא יקבל קצבה חודשית כפי שחסך. אם חסך סכום העולה מעבר לקצבה חודשית של 3,850 ₪  באפשרותו לקבל את הסכום העולה על 3,850 ₪ כסכום הוני (חד פעמי) ובתנאי שהסכום ההוני לא יעלה על התקרה הקבועה בחוק (כחצי מיליון ₪).

מועדי התשלום:
משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה. 

 

איך אני יכול לדעת איזו קופת גמל הכי טובה בשבילי?
קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן המבוטחים ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. כמו כן,קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך ולכן מומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. מידע השוואתי בין קופות הגמל ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון : www.mof.gov.il

 

לאחר שהצטרפתי לקופה מסוימת, האם אהיה רשאי לעבור לקופה אחרת?

עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה בהתאם להוראות שנכתבו בתקנות הניוד. התקנות קבעו שניתן להעביר כספים בין קופות גמל הוניות וכן מקופת גמל הוני לקופת גמל מסוג קצבה.

מועד העברה -העברת כספים תבוצע בהתאם להוראות ולמגבלות הקיימות בתקנות הניוד.

 

מה יעשו בכסף שייצבר לזכותי בקופה לאחר מותי?
בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו, בהתאם לכתוב בטופס ההצטרפות. במידה ולא ימלא מוטבים, הכספים יועברו ליורשים על פי דין.

 

 

02-5377177

הצטרפו אלינו ב-

ליצירת קשר בווצאפ